Advanced IP Scanner - עזרה

Advanced IP Scanner הוא תוכנה מהירה וחינמית לסריקת רשת. הוא יאפשר לך לאתר במהירות את כל המחשבים ברשת ולקבל אליהם גישה. באמצעות לחיצה בודדת תוכל להדליק ולכבות מחשב מרוחק, להתחבר אליו דרך Radmin, ולבצע פעולות רבות נוספות.

כל מה שאתה צריך לדעת על Advanced IP Scanner בסרטון של 3 דקות (וידאו)

סריקת רשת ואחזור כתובות IP ו-MAC

שימוש ב-Advanced IP Scanner

סריקת רשת

1. הזן את טווח כתובות ה-IP שלך (הכפתור "IP" בסרגל הכלים יסייע לך להגדיר את טווח כתובות ה-IP של הרשת שלך).

2. לחץ על "סרוק". ברגע שתהליך הסריקה יושלם תקבל רשימה של המחשבים ברשת.

יצירת רשימת מועדפים של מחשבים בשימוש תדיר

1. סרוק את הרשת.

2. בחר את המחשבים הדרושים ולחץ על האפשרות "הוסף למועדפים" בתפריט קיצורי הדרך.

3. כעת באפשרותך לעבוד על המחשבים הללו באמצעות הלשונית "מועדפים".

4. באפשרותך גם להוסיף מחשב חדש ל"מועדפים" באמצעות בחירת "פעולות → הוסף מחשב..." בתפריט והזנת פרטי המחשב שלך לתיבת הדו-שיח.

באפשרותך גם לשמור את רשימת המחשבים מהלשונית "מועדפים". הקובץ יישמר בפורמטים .xml, .html, .csv.

לביצוע פעולה זו :

 • תפריט קיצורי הדרך - "שמור את הבחירה ";
 • התפריט הראשי - "קובץ → שמור בשם... ".

כדי לטעון רשימת מחשבים מקובץ אל ה"מועדפים", בצע את השלבים הבאים : התפריט הראשי - "קובץ → טען מועדפים ".

Radmin ו-Advanced IP Scanner

Radmin היא אחת מתוכנות השליטה מרחוק הטובות ביותר לסביבת Windows, והיא מאפשרת לך לעבוד על מחשב מרוחק כאילו אתה יושב ממש לידו,

1. בחר את המחשב הדרוש מתוך תוצאות סריקת הרשת או מהלשונית "מועדפים".

2. אם Radmin Server נמצא על המחשב, באפשרותך להתחבר אליו באמצעות בחירת הסוג המתאים של חיבור Radmin בתפריט קיצורי הדרך. על מנת להתחבר למחשב מרוחק, עליך להתקין Radmin Viewer. ניתן להוריד תוכנה זו בחינם ב: www.radmin.com/il/download/.

באפשרותך גם להשתמש בגרסה הניידת של Radmin Viewer. אפשר "שימוש בגרסה ניידת של Radmin Viewer" ב"הגדרות → אפשרויות... → שונות" וציין את הנתיב אליה.

פונקציות

שמור רשימה

פונקציה זו מאפשרת לך לשמור את רשימת המחשבים מהלשונית הנוכחית. הקובץ נשמר בפורמטים .xml, .html, .csv.

לביצוע פעולה זו :

 • תפריט קיצורי הדרך - "שמור את הבחירה ";
 • התפריט הראשי - "קובץ → שמור בשם... ".

טען רשימה

פונקציה זו מאפשרת לך לטעון את רשימת המחשבים מתוך הקובץ שצוין אל תוך רשימת ה"מועדפים". לצורך זה ניתן להשתמש רק בקבצי .xml.

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "קובץ → טען מועדפים ".

סרגל כלים – רשת משנה מסוג C

אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את כתובת ה-IP הראשונה בתור ***.***.***.0 ואת כתובת ה-IP האחרונה בתור ***.***.***.255, כאשר "***" הם הערכים הנוכחיים של כתובת ה-IP שהוזנה.

לביצוע פעולה זו :

 • סרגל הכלים - כפתור רשת משנה מסוג C.

סרגל הכלים – רשת המשנה הנוכחית של המחשב

פונקציה זו מאפשרת להגדיר את כתובות ה-IP הראשונה והאחרונה כמסכת רשת המשנה (subnetwork mask) של המחשב שלך.

לביצוע פעולה זו :

 • סרגל הכלים - הכפתור "IP".

כלים - Ping

פותח חלון טרמינל עם פקודת ping למחשב מרוחק.

לביצוע פעולה זו :

 • תפריט קיצורי הדרך - "כלים → Ping";
 • התפריט הראשי - "פעולות → כלים → Ping".

כלים - Tracert

פותח חלון טרמינל עם פקודת tracert לאיתור הנתיב למחשב המרוחק.

לביצוע פעולה זו :

 • תפריט קיצורי הדרך - "כלים → Tracert";
 • התפריט הראשי - "פעולות → כלים → Tracert".

כלים - Telnet

פותח טרמינל המחובר למחשב שנבחר בפורט Telnet הסטנדרטי.

כדי להשתמש בלקוח ה-Telnet (השונה מלקוח ברירת המחדל) עליך לציין את הנתיב אליו ב"הגדרות → אפשרויות... → שונות".

לביצוע פעולה זו :

 • תפריט קיצורי הדרך - "כלים → Telnet";
 • התפריט הראשי - "פעולות → כלים → Telnet".

כלים - SSH

מאפשר להתחבר למחשב שנבחר דרך לקוח ה-SSH שנבחר על ידי המשתמש. לקוח ה-SSH מצוין ב"הגדרות → אפשרויות... → שונות".

לביצוע פעולה זו :

 • תפריט קיצורי הדרך - "כלים → SSH";
 • התפריט הראשי - "פעולות → כלים → SSH".

אפשרויות - ביצועים

האפשרות "סריקה בדיוק גבוה (מהירות נמוכה יותר)" מאפשרת לסרוק כל מחשב מספר פעמים. הדבר משפר את איכות הסריקה, אבל אורך זמן רב יותר.

מחוון קצב הסריקה מאפשר לך לשנות את קצב הסריקה בצורה חלקה, וכן את העומס על המעבד ועל הרשת.

לחץ על הכפתור "אישור" כדי לשמור את השינויים בהגדרות.

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "הגדרות → אפשרויות → ביצועים ".

אפשרויות - משאבים

חלק המשאבים מאפשר לך לבחור את המשאבים שייסרקו. ככל שבוחרים מספר משאבים קטן יותר, כך תהליך הסריקה יימשך פחות זמן.

לחץ על הכפתור "אישור" כדי לשמור את השינויים בהגדרות.

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "הגדרות → אפשרויות → משאבים ".

אפשרויות - שונות

חלק ההגדרות "שונות" בתוכנה מאפשר לך להפעיל חיפוש עדכונים אוטומטי ולציין את השימוש בלקוח SSH, לקוח Telnet, לקוח FTP או לקוח HTTP. באפשרותך גם להפעיל שימוש בגרסה ניידת של Radmin Viewer ולציין את הנתיב אליה.

בחלק זה באפשרותך להפעיל את התחלפות צבעי הטבלה.

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "הגדרות → אפשרויות → שונות ".

כבה את המחשב

פונקציה זו מאפשרת לנסות לכבות מרחוק את המחשב שנבחר (אם יש לך הרשאה לעשות זאת).

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "פעולות → כיבוי ";
 • תפריט קיצורי הדרך - "כיבוי ";
 • סרגל הכלים - הכפתור "כיבוי" (ניתן להוסיף כפתורים נוספים לסרגל הכלים מהתפריט הראשי בחלק "תצוגה").

לאחר הלחיצה על הכפתור "כיבוי" תוצג על המסך תיבת הדו-שיח שלהלן, והיא תאפשר לבצע את הפעולות הבאות באמצעות בחירת האפשרויות המתאימות:

 • "כיבוי כפוי" – כיבוי/טעינה מחדש של המחשב, אפילו אם תכניות מסוימות עדיין פועלות ומוצגות הודעות אזהרה על אובדן אפשרי של נתונים שלא נשמרו במקרה של אתחול המחשב;
 • "אתחול מחדש" – מאתחל את המחשב במקום לכבותו;
 • "הודעה" – מזהיר את המשתמש על כך ש"המחשב יאותחל בתוך N שניות".

ביטול כיבוי מרחוק

פונקציה זו מאפשרת לבטל את הכיבוי מרחוק של המחשבים שנבחרו.

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "פעולות → בטל כיבוי ";
 • תפריט קיצורי הדרך - "בטל כיבוי ";
 • סרגל הכלים - הכפתור "בטל כיבוי" (ניתן להוסיף כפתורים נוספים לסרגל הכלים מהתפריט הראשי בחלק "תצוגה").

Wake-on-LAN

פונקציה זו שולחת פקודת "Wake-On-LAN" למחשבים שנבחרו. הפקודה תישלח רק למחשבים שכתובות ה-MAC שלהם זוהו.

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "פעולות → Wake-on-LAN";
 • תפריט קיצורי הדרך - "Wake-On-LAN";
 • סרגל הכלים - הכפתור "Wake-On-LAN" (ניתן להוסיף כפתורים נוספים לסרגל הכלים מהתפריט הראשי בחלק "תצוגה").

עיין במחשב

פונקציה זו תפתח את סייר Windows ותציג את המחשב שנבחר.

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "פעולות → סייר ";
 • תפריט קיצורי הדרך - "סייר ";
 • סרגל הכלים - סרגל הכלים – הכפתור "סייר" (ניתן להוסיף כפתורים נוספים לסרגל הכלים מהתפריט הראשי בחלק "תצוגה").

חיבור HTTP

מאפשר להתחבר למחשב בפרוטוקול HTTP באמצעות דפדפן שנבחר על ידי המשתמש. לקוח ה-HTTP מצוין ב"הגדרות → אפשרויות... → שונות". אם לא מצוין לקוח HTTP, ייעשה שימוש בלקוח המוגדר כברירת מחדל.

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "פעולות → HTTP";
 • רשימת המחשבים - לחץ פעמיים על סמל המחשב, לחץ פעמיים על "HTTP" להתחברות;
 • סרגל הכלים - הכפתור HTTP (ניתן להוסיף כפתורים נוספים לסרגל הכלים מהתפריט הראשי בחלק "תצוגה").

חיבור HTTPS

מאפשר להתחבר למחשב בפרוטוקול HTTPS באמצעות דפדפן שנבחר על ידי המשתמש. נעשה שימוש באותו הלקוח כדי להתחבר לפרוטוקול HTTP.

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "פעולות → HTTPS";
 • רשימת המחשבים - לחץ פעמיים על סמל המחשב, לחץ פעמיים על "HTTPS" להתחברות;
 • סרגל הכלים - הכפתור HTTPS (ניתן להוסיף כפתורים נוספים לסרגל הכלים מהתפריט הראשי בחלק "תצוגה").

חיבור FTP

פונקציה זו מאפשרת להתחבר למחשב שנבחר בפרוטוקול FTP באמצעות דפדפן. באפשרותך להגדיר לקוח FTP אחר בחלק "הגדרות → אפשרויות... → שונות".

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "פעולות → FTP";
 • רשימת המחשבים - לחץ פעמיים על סמל המחשב, לחץ פעמיים על "FTP" להתחברות;
 • סרגל הכלים - הכפתור FTP (ניתן להוסיף כפתורים נוספים לסרגל הכלים מהתפריט הראשי בחלק "תצוגה").

התחברות באמצעות Radmin

פונקציה זו פותחת את Radmin על מנת להתחבר למחשב שנבחר.

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "פעולות → Radmin";
 • תפריט קיצורי הדרך - "Radmin";
 • רשימת המחשבים - לחץ פעמיים על סמל המחשב, לחץ פעמיים על "Radmin";
 • סרגל הכלים - באפשרותך להוסיף כפתורים לסרגל הכלים בתפריט הראשי בחלק "תצוגה".

חיבור פרוטוקול שולחן עבודה מרוחק (RDP)

RDP (Remote Desktop Protocol) שפותח על ידי Microsoft מספק ממשק גרפי המאפשר למשתמש לעבוד על מחשב אחר דרך חיבור רשת.

מאפשר להתחבר למחשב שנבחר באמצעות RDP.

לביצוע פעולה זו :

 • התפריט הראשי - "פעולות → RDP";
 • תפריט קיצורי הדרך - "RDP";
 • רשימת המחשבים - לחץ פעמיים על סמל המחשב, לחץ פעמיים על "RDP";
 • סרגל הכלים - הכפתור RDP (באפשרותך להוסיף כפתורים לסרגל הכלים בתפריט הראשי בחלק "תצוגה").


הורדה בחינם
תואם ל-Windows 11, 10, 8, 7
הורידו את Radmin - תוכנת דסקטופ אמינה לעבודה מרחוק עבור מקצועני טכנולוגיות מידע
שגיאת איות? בחר אותה ולחץ על ctrl + enter

שגיאת איות

הצע פתרון *Copyright © 1999-2024 Famatech Corp. כל הזכויות שמורות.

Select language:

English Български език Česky Dansk Deutsch Ελληνικά Español Eesti Français Hrvatski Magyar Bahasa Indonesia Italiano Latviešu Lietuvių kalba Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovenčina Slovenščina Srpski Svenska Suomi Türkçe Tiếng Việt Українська 简体中文 繁體中文 한국어 ภาษาไทย العربية فارسی עברית